FRI FRAKT INOM SVERIGE (FRÅN 300 KR)

Allmänna villkor

Artikel 1 - Definitioner

I dessa villkor gäller följande definitioner:

Ångerfrist: Den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;

Konsument: En fysisk person som inte handlar i utövandet av ett yrke eller en affärsverksamhet och som ingår ett distansavtal med företagaren;

Dag: Kalenderdag;

Varaktighetstransaktion: Ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, där leverans- och/eller inköpsskyldigheten sprids över tiden;

Varaktig databärare: Varje medel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är riktad till honom eller henne personligen, på ett sätt som gör det möjligt att i framtiden ta del av den lagrade informationen och återge den i oförändrad form.

Ångerrätt: Konsumentens möjlighet att avstå från distansavtalet inom ångerfristen;

Företagare: En fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans;

Distansavtal: Ett avtal där man uteslutande använder sig av en eller flera tekniker för distanskommunikation inom ramen för ett system som näringsidkaren organiserar för distansförsäljning av varor och/eller tjänster, fram till och med den tidpunkt då avtalet ingås;

Teknik för distanskommunikation: Medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och företagaren befinner sig i samma rum samtidigt.

Allmänna villkor: Företagarens nuvarande allmänna villkor.

Artikel 2 - Företagarens identitet

Babo E-commerce B.V. etablerad i Eindhoven (e-post info@min-lilla-sotnos.se och registrerad i handelskammarens handelsregister under 88733637 och med momsregistreringsnummer NL864755272B01), som underlättar avtal om leverans av produkter från leverantörer via webbplatsen som agent.


Artikel 3 - Tillämplighet

Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från näringsidkaren och för alla distansavtal och beställningar som ingås mellan näringsidkaren och konsumenten.

Innan distansavtalet ingås kommer texten till dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansavtalet ingås anges att de allmänna villkoren finns tillgängliga för genomläsning hos näringsidkaren och att de på konsumentens begäran ska skickas kostnadsfritt till konsumenten så snart som möjligt.

Om distansavtalet ingås elektroniskt ska, i motsats till vad som sägs i föregående stycke och innan distansavtalet ingås, texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten i elektronisk form på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan lagra dem på en varaktig databärare. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansförsäljningsavtalet ingås även anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de ska skickas till konsumenten kostnadsfritt på dennes begäran, antingen elektroniskt eller på annat sätt.

Om särskilda produkt- eller tjänstekrav gäller utöver dessa allmänna villkor ska andra och tredje stycket tillämpas i enlighet med detta, och konsumenten kan alltid förlita sig på den tillämpliga bestämmelsen som är mest fördelaktig för honom eller henne i händelse av motstridiga allmänna villkor.

Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid någon tidpunkt är ogiltiga eller helt eller delvis upphävda, kommer avtalet och dessa villkor att förbli i kraft i övrigt och bestämmelsen i fråga kommer utan dröjsmål att ersättas i ömsesidigt samråd med en bestämmelse som så nära som möjligt närmar sig den ursprungliga bestämmelsens tillämpningsområde.

Situationer som inte omfattas av dessa allmänna villkor ska bedömas "i andan" av dessa allmänna villkor.

Eventuella oklarheter i fråga om tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra allmänna villkor måste tolkas "i andan" av dessa allmänna villkor.

Artikel 4 - Erbjudandet

Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är föremål för villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.

Erbjudandet är utan förpliktelser. Företagaren har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.

Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna bedöma erbjudandet. Om företagaren använder sig av bilder, ska dessa vara en sann återspegling av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i anbudet är inte bindande för entreprenören.

Alla bilder, specifikationer och uppgifter i erbjudandet är vägledande och kan inte leda till ersättning eller upplösning av avtalet.

Bilderna av produkterna är en sann representation av de produkter som erbjuds. Företaget kan inte garantera att de färger som visas exakt motsvarar produkternas verkliga färger.

Om förpackningen skadas ersätter vi upp till 10 % av produktens inköpspris.

Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet. Detta gäller särskilt följande:

Priset, med undantag för tullklareringskostnader och importmoms. Dessa extra kostnader kommer att vara på kundens bekostnad och risk. Post- och/eller kurirtjänsten ska använda sig av den särskilda ordningen för post- och kurirtjänster när det gäller import. Denna förordning gäller om varorna importeras till EU:s destinationsland, vilket är fallet här. Post- och/eller kurirföretaget kommer att ta ut momsen (oavsett om den är kombinerad med den tullklareringsavgift som tas ut eller inte) från mottagaren av varorna;

Eventuella kostnader för transporten;

Hur avtalet ska genomföras och vilka åtgärder som krävs för detta;

Om ångerrätten är tillämplig eller inte;

Betalningssätt, leverans och genomförande av avtalet;

Tidsfristen för att acceptera erbjudandet, eller den period inom vilken företagaren garanterar priset;

Storleken på taxan för distanskommunikationen om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikationen beräknas på en annan grund än den ordinarie grundtaxan för det använda kommunikationsmedlet;

Om avtalet arkiveras efter det att det har ingåtts och, i så fall, på vilket sätt konsumenten kan ta del av det;

Det sätt på vilket konsumenten, innan avtalet ingås, kan kontrollera de uppgifter som han eller hon lämnat i samband med avtalet och, om så önskas, korrigera dem;

eventuella andra språk än nederländska på vilka avtalet kan ingås;

de uppförandekoder som näringsidkaren omfattas av och hur konsumenten kan ta del av dessa uppförandekoder på elektronisk väg, och

Distansavtalets minimilängd i händelse av en förlängd transaktion.

Valfritt: Tillgängliga storlekar, färger och material.

Artikel 5 - Avtalet

Avtalet träder i kraft, med förbehåll för vad som anges i punkt 4, vid den tidpunkt då konsumenten accepterar erbjudandet och när de villkor som anges i erbjudandet är uppfyllda.

Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt ska näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av det elektroniska godkännandet av erbjudandet. Så länge som företagaren inte har bekräftat mottagandet av detta godkännande får konsumenten häva avtalet.

Om avtalet upprättas elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av uppgifter och han kommer att säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten har möjlighet att betala elektroniskt ska företagaren vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

Företagaren kan - inom de rättsliga ramarna - ta reda på konsumentens förmåga att fullgöra sina betalningsskyldigheter samt alla de fakta och faktorer som är viktiga för att distansavtalet ska kunna ingås på ett ansvarsfullt sätt. Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att vägra en beställning eller ansökan eller att ställa särskilda villkor för genomförandet.

Företagaren ska tillsammans med varan eller tjänsten skicka följande information till konsumenten, skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt sätt på en varaktig databärare:

Besöksadressen till företagarens affärsställe där konsumenten kan lämna in klagomål;
Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt, eller ett tydligt uttalande om att ångerrätten inte är tillämplig;
Information om garantier och befintlig service efter köpet;
De uppgifter som avses i artikel 4.3 i dessa villkor, såvida inte näringsidkaren redan har tillhandahållit konsumenten dessa uppgifter innan avtalet ingicks;
Kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är obestämt.
Om det rör sig om ett avtal med en viss varaktighet gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.

Varje avtal ingås under förutsättning att de berörda produkterna är tillgängliga i tillräcklig omfattning.

Artikel 6 - Ångerrätt

Vid köp av (icke-personaliserade) produkter har konsumenten möjlighet att häva avtalet utan att ange skäl under 14 dagar. Denna ångerfrist börjar dagen efter det att konsumenten eller en person som konsumenten och den av företagaren anmälda företrädaren tidigare utsett har mottagit produkten.

Under ångerfristperioden ska konsumenten hantera produkten och förpackningen med försiktighet. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utnyttjar sin ångerrätt ska han returnera produkten med alla tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i originalskick och originalförpackning till företagaren, enligt de rimliga och tydliga instruktioner som företagaren har gett.

När konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är han eller hon skyldig att informera företagaren om detta inom 14 dagar efter det att han eller hon har mottagit produkten. Konsumenten ska meddela detta genom ett skriftligt meddelande/mail. När konsumenten har meddelat att han vill utnyttja sin ångerrätt måste han returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna har returnerats i tid, till exempel med hjälp av ett postbevis.

Om kunden vid utgången av de perioder som anges i punkterna 2 och 3 inte har meddelat att han vill utnyttja sin ångerrätt eller inte har returnerat produkten till företagaren, är köpet ett faktum.

Artikel 7 - Kostnader i händelse av återkallelse

Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska konsumenten stå för kostnaderna för att returnera produkterna.

Om konsumenten har betalat ett belopp ska företagaren betala tillbaka detta belopp så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter det att avtalet har återkallats. Förutsättningen är att produkten redan har mottagits av säljaren eller att ett slutgiltigt bevis på att produkten har returnerats fullständigt kan tillhandahållas.

Om konsumenten inte är hemma, lämnas den in på det lokala postkontoret. Där kan kunden hämta paketet. Om paketet inte hämtas kommer det att förstöras och ingen återbetalning är möjlig. Vi kan skicka paketet på nytt med en 50-procentig rabatt.

Om konsumenten vägrar att ta emot paketet förstörs det. Återbetalning är inte möjlig på detta. Detta är endast möjligt om konsumenten tar emot paketet och returnerar det till vår returadress.

Artikel 8 - Undantag från ångerrätten

Näringsidkaren kan utesluta konsumenten från ångerrätten för produkter som beskrivs i punkterna 2 och 3. Förbudet mot ångerrätt är endast giltigt om näringsidkaren tydligt har angett detta faktum när han eller hon lämnade erbjudandet, eller åtminstone i god tid innan avtalet ingicks.

Det är endast möjligt att utesluta ångerrätten för produkter som:

Har skapats av näringsidkaren i enlighet med konsumentens specifikationer;
Är klart personliga till sin natur;
Inte kan återlämnas på grund av sin karaktär;
Som förstörs eller åldras snabbt;
Vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som ligger utanför entreprenörens kontroll;
Enskilda tidningar och tidskrifter;
Ljud- och videoinspelningar och datorprogramvara som konsumenten har brutit förseglingen på.
Hygieniska produkter som konsumenten har brutit förseglingen på.

Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för tjänster

om logi, transport, restaurangverksamhet eller fritidsverksamhet som ska utföras ett visst datum eller under en viss period;
vars leverans har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan betänketiden har löpt ut;
om vadslagning och lotterier.


Artikel 9 - Priset

Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, med undantag för prisändringar som beror på ändringar av momssatserna.

I motsats till vad som sägs i föregående stycke kan näringsidkaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är kopplade till fluktuationer på finansmarknaden som näringsidkaren inte har något inflytande över, till rörliga priser. Denna koppling till fluktuationer och det faktum att alla priser som nämns är rekommenderade priser kommer att nämnas tillsammans med erbjudandet.

Prishöjningar inom tre månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om de är en följd av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter.

Prishöjningar från och med 3 månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit det och:

De är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter, eller
konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.
Leveransorten är enligt artikel 5 första stycket i lagen om omsättningsskatt från 1968 det land där transporten börjar. I detta fall sker leveransen utanför EU. Post- eller kurirföretaget kommer därför att ta ut importmoms och/eller tullkostnader från kunden. Företagaren kommer därför inte att ta ut moms.

Alla priser kan innehålla tryck- och skrivfel. Vi tar inget ansvar för konsekvenserna av feltryck och felskrivningar. Entreprenören är inte skyldig att leverera produkten till ett felaktigt pris vid tryck- och sättningsfel.

Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti

Näringsidkaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet samt de lagstadgade bestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter som gällde den dag då avtalet ingicks. Om så överenskommits garanterar företagaren också att produkten är lämplig för annan än normal användning.

En garanti som tillhandahålls av företagaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de rättsliga rättigheter och krav som konsumenten på grundval av avtalet kan göra gällande mot företagaren.

Eventuella defekter eller felaktigt levererade produkter ska anmälas skriftligen till företagaren inom 14 dagar efter leveransen. Produkterna måste returneras i originalförpackningen och i nytt skick.

Entreprenörens garantitid motsvarar tillverkarens garantitid. Företagaren är aldrig ansvarig för produkternas slutliga lämplighet för varje enskild tillämpning av konsumenten, och inte heller för råd om användning eller tillämpning av produkterna.

Garantin gäller inte om:

Konsumenten har själv reparerat och/eller modifierat de levererade produkterna eller låtit tredje part reparera och/eller modifiera dem;

De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt hanterats vårdslöst eller i strid med entreprenörens anvisningar och/eller behandlingar av förpackningen;

Bristen är helt eller delvis en följd av bestämmelser som regeringen har utfärdat eller kommer att utfärda med avseende på de använda materialens art eller kvalitet.

Artikel 11 - Leverans och genomförande

Företagaren ska iaktta största möjliga omsorg när han eller hon tar emot och genomför beställningar av produkter.

Leveransplatsen är den adress som konsumenten har meddelat företaget.

Med förbehåll för vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att utföra accepterade beställningar skyndsamt, dock senast inom 30 dagar, om inte konsumenten har samtyckt till en längre leveranstid. Om leveransen har försenats eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras ska konsumenten informeras om detta inom 30 dagar efter det att beställningen gjordes. I så fall har konsumenten rätt att häva avtalet utan kostnad och rätt till eventuell ersättning.

Vid upplösning i enlighet med föregående punkt ska företagaren återbetala det belopp som konsumenten betalat så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter upplösningen.

Om leveransen av en beställd produkt visar sig vara omöjlig ska företagaren försöka tillhandahålla en ersättningsartikel. Det faktum att en ersättningsartikel levereras ska rapporteras på ett tydligt och begripligt sätt, senast vid leveransen. Ångerrätten kan inte uteslutas med ersättningsartiklar. Kostnaden för eventuell returfrakt ska bäras av entreprenören.

Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger hos entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en tidigare utsedd och anmäld representant för entreprenören, om inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 12 - Fortsatta transaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning

Uppsägning

Konsumenten kan när som helst ingå avtal på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, säga upp de tillämpliga uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på högst en månad.

Konsumenten får ingå avtal för en bestämd tidsperiod som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst vid utgången av den bestämda tiden säga upp de tillämpliga uppsägningsreglerna och med en uppsägningstid på högst en månad.

Konsumenten kan säga upp de avtal som avses i föregående punkter.

Säga upp dem när som helst och inte begränsas till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;

Åtminstone avsluta dem på samma sätt som han själv avslutade dem;

Alltid säga upp dem med samma uppsägningstid som företagaren har fastställt för sig själv.

Förlängning

Ett avtal som har ingåtts för en bestämd tidsperiod och som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte tyst förlängas eller förnyas för en bestämd tidsperiod.

Med avvikelse från föregående punkt får ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar eller tidskrifter automatiskt förlängas med en bestämd period som inte överstiger tre månader, om konsumenten har rätt att säga upp det förlängda avtalet mot slutet av förlängningen med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.

Ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor eller tjänster får endast förlängas automatiskt på obestämd tid om konsumenten alltid har rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid som inte överstiger en månad och en period som inte överstiger tre månader om avtalet avser regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar eller tidskrifter, men mindre än en gång i månaden.

Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar och tidskrifter som introduktion (prov- eller introduktionsabonnemang) ska inte fortsätta att gälla under tystnad och ska upphöra automatiskt vid prov- eller introduktionsperiodens slut.

Varaktighet

Om ett avtal löper över ett år kan konsumenten efter ett år när som helst säga upp avtalet med en uppsägningstid på upp till en månad, såvida inte rimligheten och rättvisan gör att avtalet inte kan sägas upp före utgången av den överenskomna löptiden.

Artikel 13 - Betalning

Om inget annat datum har avtalats bör de belopp som konsumenten ska betala betalas inom sju arbetsdagar efter det att den betänketid som avses i artikel 6.1 har inletts. Om det är fråga om ett avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna period löpa efter det att konsumenten har fått bekräftelsen på avtalet.

Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i de uppgifter som lämnats eller specificerad betalning till operatören.

Om konsumenten inte betalar har företagaren rätt att, med förbehåll för rättsliga begränsningar, debitera konsumenten för alla rimliga kostnader som konsumenten har fått kännedom om i förväg.

Artikel 14 - Klagomål

Reklamationer om avtalets genomförande ska beskrivas fullständigt och tydligt och lämnas in till företagaren inom 7 dagar efter det att konsumenten har upptäckt bristerna.

Klagomål som lämnas in till företagaren kommer att besvaras inom 14 dagar, räknat från dagen för mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebart längre handläggningstid ska företagaren svara inom 14 dagar med ett meddelande om att han eller hon mottagit klagomålet och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidigt samråd uppstår en tvist som omfattas av tvistlösningsförfarandet.

Ett klagomål upphäver inte entreprenörens skyldigheter, såvida inte entreprenören skriftligen anger något annat.

Om entreprenören anser att klagomålet är berättigat ska entreprenören efter eget gottfinnande antingen ersätta eller reparera de levererade produkterna kostnadsfritt.

Artikel 15 - Tvister

På avtal mellan företagaren och konsumenten som dessa allmänna villkor avser gäller endast nederländsk lag. Även om konsumenten bor utomlands.